Årsmøte i Flint Tønsberg Håndball – Flint

Årsmøte i Flint Tønsberg Håndball

Dokumenter vedrørende årsmøte kan rekvireres hos daglig leder på markedhandablle@ilflint.no. Tidspunktet er 19/3 kl 18.00 på Husvik Skole

Årsmøtet i Flint Tønsberg Håndball AL er flyttet fra tirsdag 26. februar til tirsdag 19. mars 2013 kl 18.00 på Husvik skole. Vi ønsker alle interesserte velkommen!

Dokumenter til årsmøtet kan fåes ved henvendelse til Karin på : markedhandball@ilflint.no

Sakslisten er som følger:

 

Sakliste:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder

    b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

    d) 1 statsautorisert/registrert revisor 

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret