Referat fra årsmøtet – Flint

Referat fra årsmøtet

 

Antall fremmøtte:  ca 35 stk.

 

Dagsorden:

Åpning av årsmøtet

– Godkjenning årsmøteinnkalling.

Godkjent

– Velge ordstyrer og referent.

Følgende ble valgt:  Rune Kamperud ordstyrer og Anne Lise Eilerås referent

– Valg av 2 stk. til undertegning av protokoll

Følgende ble valgt:  Rune Grading og Gunn Marit Sønsterud

 

Behandle årsmelding                                                                                                                                                                           

Det ble satt av tid til at de fremmøtte selv kunne lese gjennom årsberetningen.                                                                                                Ordstyrer gikk gjennom de viktigste punktene. Årsmeldingen ble vedtatt

Behandle årsregnskap 2010                                                                                                                                                                    

Med en forutsetning om at regnskapet blir godkjent uten spesielle bemerkninger fra revisjonen ble årsregnskapet vedtatt

Innkomne forslag                                                                                                                                                                        

Fastsettelse av treningsavgift

Følgende forslag ble lagt frem:

Fastsettelse av treningsavgift pr. år.gjeldene fra 2011.

Under 10 år (første sesong )              kr. 1200,-  tidligere  kr. 1800,-

Under 10 år:                                    kr. 1800,- 

11 år:                                             kr. 2100,-  tidligere kr. 2400,-

12 år:                                             kr. 2800,-

13 år:                                             kr. 3200,-

14 og 15 år:                                    kr. 4000,-

16 år og eldre:                                kr. 6000,-

Dersom det etableres et damelag i den laveste divisjonen skal fastsettelse av treningsaviften gjenspeile utgiftene til laget.

Forslaget ble tatt opp til avstemning.

Enstemmig vedtatt.

 

Utvidet styret med et medlem

Følgende forslag ble lagt frem:

Styret ønsker å utvide med et medlem. Styret fastsetter selv hvilken funksjon dette styremedlemmet skal ha.

Enstemmig vedtatt.

 

Budsjett 2011

Tomas Andersson gjenomgikk budsjettet for 2011.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

Valg iht. vedtekter for IL Flint (legges fram i møte)

Valgkomiteen i Flint Håndball skal til årsmøte hvert år sørge for gode kandidater til følgende posisjoner i Flint Håndball sitt styre

(Valgperioden er 2 år og dette er dagens situasjon); 

Navn

Dagens funksjon

Årsmøte 2011

 

Hans Erik Stormoen

Styremedlem

på valg

Ikke kandidat

Christofer Arnø

Nestleder

på valg

Gjenvalg

Elisabeth Steiro

Leder

Ikke på valg

 

Thomas Andersson

Styremedlem

Ikke på valg

 

Rita Krøgenes

UU leder, styremedlem

Ikke på valg

 

Tore Grødem

SU leder, styremedlem

Ikke på valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Rolfsen

Økonomi

Dersom vedtatt på årsmøtet

Kandidat

 

 

 

 

 

Rollen som Hans Erik har hatt i styret er noe omdefinert fra ansvar for sport til ansvar for administrasjon (rutiner), web og referat fra styremøtene. Denne plassen har valgkomiteen ikke klart å finne kandidat til.

Arnø ble enstemmig gjenvalgt

Rolfsen ble enstemmig valgt til nytt styremedlem

Styremedlem ansvar Sport: årsmøtet overlater til styret å bekle denne posisjonen med en dertil egnet person. 

 

Hans Erik Stormoen ble valgt til leder av valgkomiteen.  Årsmøte overlater til leder av valgkomiteen å skaffe ytterligere medlemmer.

 

Årsmøtet ble avsluttet med å overrekke avtroppende styremedlem og leder av valgkomiteen en liten gave.

 

Rune Grading                                                      

Gunn Marit Sønsterud