Årsmøte er avholdt – Flint

Årsmøte er avholdt

Rundt en trettitalls medlemmer deltok i kveld på Flint Tønsberg Håndballs årsmøte. Agendaen var den vanlige årsmøteagendaen og sakspapirene ble delt ut da vi kom.

Rune Kamperud ble valgt som møteleder og to fremmøtte ble valgt til å underskrive protokollen.

Årsmeldingen ble lest opp og vedtatt. Det samme ble årsregnskapet – med det forbehold at revisor godkjenner uten merknader.

Av innkomne forslag var det to: Fastsettelse av treningsavgift og utvidelse av styret med ett medlem.

Det ble debatt om treningsavgifter og årsmøtet fikk beskrevet hva som er budsjettert av inntekter og utgifter til UU og SU. Hver for seg skal de to underutvalgene balansere.

Årsmøtet vedtok så følgende treningsvagifter for 2011:

  • under 10 år (første sesong): 1200 kr
  • under 10 år: 1800 kr
  • 11 år: 2100 kr
  • 12 år: 2800 kr
  • 13 år: 3200 kr
  • 14 og 15 år: 4000 kr
  • 16 år og eldre: 6000 kr

Søskenmoderasjon praktiseres med 50 % rabatt til yngste søsken.

Deretter vedtok møtet å utvide styret med ett medlem til totalt 7 styremedlemmer.

Budsjett for 2011 med en ramme på 4,9 mill kr. ble deretter vedtatt.

Siste punkt på programmet var styrevalg. To medlemmer var på valg; nestleder og styremedlem med ansvar sport. Nestleder Christofer Arnø tok gjenvalg og ble valgt ved aklamasjon. Kjersti Rolfsen som hittil har hatt ansvar for økonomi trådte formelt inn i styret (med samme ansvar) og så ønsket man ett styremedlem til. Sportsansvaret ble foreslått delt mellom leder av UU og leder av SU og det nye styremedlemmet var tiltenkt ansvar for administrative rutiner, web, kommunikasjon og styrereferater. Her hadde valgkommiteen ingen forslag og ingen av de fremmøtte ønsket å stille. Styret fikk derfor årsmøtets fullmakt til å besette denne posisjonen.

Årsmøtet valgte så Hans Erik Stormoen til å lede valgkommiteen i året som kommer. Et medlem til kunne utpekes av styret.

Da gjenstod bare å takke. Eilisabeth Steiro takket av Hans Erik Stormoen som sammen med de to medlemmene av valgkommiteen fikk en liten oppmerksomhet. I tillegg fikk møteleder en påskjønnelse.

Møtet ble hevet rett før kl 21 etter nesten tre timer.

 

Ingvild Dingstad

Webansvarlig

 

Dette er kun en kort gjengivelse av årsmøtet og ikke å betrakte som noe offisielt referat.